Kancelaria Radcy Prawnego Ilona Adamczyk-Matachowska

Zakres usług

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Pomocą prawną jest w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, opinii prawnych, zastępstwo prawne i procesowe.

Kancelaria Radcy Prawnego Ilony Adamczyk świadczy usługi prawnicze zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców oraz podmiotów instytucjonalnych.

Klientom indywidualnym oferuję świadczenie pomocy prawnej z zakresu:
prawa i postępowania cywilnego, a mianowicie:
- prawa rzeczowego, w tym ochrona własności, posiadania, regulacja stanu prawnego nieruchomości,
- zobowiązań, w tym umów cywilnoprawnych, ich opiniowania, sporządzania ich projektów, dochodzenia roszczeń wynikających z umów,
- prawa spadkowego, w tym dochodzenie wierzytelności od spadkobierców zmarłego dłużnika,
- odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadkach określonych w ustawie,
2) prawa i postępowania karnego, a mianowicie dochodzenie w postępowaniu karnym w imieniu pokrzywdzonego roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z przestępstwa,
3) prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym obrona obwinionego, reprezentowanie interesów pokrzywdzonego,
4) prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym dochodzenie roszczeń alimentacyjnych,
5) prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a mianowicie dochodzenie przed sądem roszczeń pracowniczych wynikających ze stosunku pracy, występowanie z żądaniem ustalenia istnienia stosunku pracy, żądanie sprostowania protokołu powypadkowego, żądanie ustalenia, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy i dochodzenie roszczeń z tym związanych,
6) prawa i postępowania administracyjnego,
7) prawa ubezpieczeń, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody doznane w wyniku wypadków komunikacyjnych,
8) prawa gospodarczego,
9) prawa zamówień publicznych
Posiadam ponad trzy letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej podmiotu gospodarczego, wobec czego przedsiębiorcą oferuję:
- bieżącą obsługę prawną w każdej dziedzinie prawa,
- windykację należności,
- zastępstwo prawne i procesowe.

Posiadam również ponad trzyletnie doświadczenie zawodowe związane z pracą w administracji rządowej i samorządowej oraz poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,, zastrzeżone”/,,poufne”, wobec czego oferta Kancelarii Radcy Prawnego Ilony Adamczyk skierowana jest również do tych podmiotów.