Kancelaria Radcy Prawnego Ilona Adamczyk

Zakres usług

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Pomocą prawną jest w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, opinii prawnych, zastępstwo prawne i procesowe.

Kancelaria Radcy Prawnego Ilony Adamczyk świadczy usługi prawnicze zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców oraz podmiotów instytucjonalnych.

Posiadając doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami, zarówno prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, jak również występującymi w obrocie gospodarczym w formie spółek handlowych osobowych i kapitałowych oferuję kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Obsługa prawna obejmuje bieżącą współpracę w zakresie spraw prowadzonych przez przedsiębiorcę, jak również reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Klientom indywidualnym oferuję pomoc prawną w sprawach z zakresu:

  • prawa cywilnego, w tym ubezwłasnowolnienie, ochrona własności i posiadania, ustanowienie drogi koniecznej, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności przesyłu, odpowiedzialność na zasadzie winy ex delicto, odpowiedzialność ex contractu, stwierdzenie nabycia spadku, uchylenie lub zmiana stwierdzenia nabycia spadku, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku lub od skutków prawnych niezachowania terminu, sporządzenie spisu inwentarza, dział spadku, zachowek,
  • prawa rodzinnego, w tym rozwód, separacja, ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej, alimenty, sprawy o zaspokojenie potrzeb rodziny, sprawy ze stosunków między rodzicami, a dziećmi, z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia sądu opiekuńczego na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia sądu opiekuńczego na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego całkowicie, podział majątku wspólnego,
  • prawa pracy, w tym odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, dochodzenie roszczeń w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, dochodzenie wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych, sprawy dotyczące wydania i sprostowania świadectwa pracy, ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy,
  • prawa ubezpieczeń społecznych, w tym odwołania od decyzji organów rentowych w sprawach świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty, o odszkodowanie z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
  • egzekucji, w tym nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wszczęcie postępowania o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku, dochodzenie roszczenia o uznanie czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną, zwane w literaturze współczesnej roszczeniem pauliańskim,
  • prawa karnego, w tym występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia.